Regulamin programu lojalnościowego cateringu Zdrowo&Domowo

§1 DEFINICJE REGULAMINU

1.R.L Gastro Robert Matraszek właściciel cateringu Zdrowo&Domowo z siedzibą w Warszawie ul. Zagójska 10/12/76, NIP: 1130422467- Organizator promocji “Program Lojalnościowy”,
zwanego dalej również Cateringiem;
2. Platforma Dietly.pl - zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna internetowa działająca pod adresem: “https://dietly.pl”, dająca możliwość wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej Platformie.

3. Program lojalnościowy - dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów Cateringu Zdrowo&Domowo , mająca na celu złożenie Zamówienia z
wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
4. Klient - Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu Zdrowo&Domowo za pomocą Platformy Dietly.pl
5. Zamówienie - oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem Zdrowo&Domowo.
6. Konto Klienta- spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej www.dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła,
za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering Zdrowo&Domowo, w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering Zdrowo&Domowo, zarządzać zamówieniem czy danymi adresowymi;
7. Kod polecający - jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering. Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.
8. Punkty lojalnościowe - są to punkty przyznawane w ramach Programu Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług, takich jak: zniżka za zakup diety.
9. Skarbonka - wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są punkty lojalnościowe .

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM LOJALNOŚCIOWY jest Catering Zdrowo&Domowo.
2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu Zdrowo&Domowo za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
3. Celem Programu jest promowanie Cateringu Zdrowo&Domowo.
4. Catering Zdrowo&Domowo nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu Zdrowo&Domowo zawartej w
Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres catering@zdrowo-domowo.pl . Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.
8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu Zdrowo&domowo i Platformy Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy - zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji finansowej lub na żądanie organów ścigania.
10. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.
11. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu Zdrowo&Domowo.

§3 TERMIN I MIEJSCE

1. Catering jest uprawniony do:
a. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
b. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
c. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na [swojej stronie internetowej] oraz [e-mailowo].
3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie

§4 ZASADY PROMOCJI

1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platformy_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.

2. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę sprzedaży i dostawy tych Produktów.

3. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na próbę.

4. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

5. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego, Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.
6. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.

7. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu Zdrowo&Domowo mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.
8. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu,podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.

9. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna za poszczególne działania przedstawia się następująco:
a. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 PLN,
b. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są równowartością 5 PLN;
c. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w Cateringu Zdrowo&Domowo, przez osobę, której został polecony

Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1 PLN;
d. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50 punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;

e. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;

f. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto

g. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym Zamówieniu w Cateringu Zdrowo&Domowo przyznawane jest 10 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
h. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością 1 PLN;

i. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
10. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w ust.11 a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u Organizatora Programu.

11. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie zrealizowana.
12. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie Klienta.

13. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba zgromadzonych punktów - punkty lojalnościowe naliczane są od wartości Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.

14. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
15. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania Zamówienia, to przed ich wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty zgromadzone w Skarbonce.

16. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane wyłącznie w Cateringu.

17. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu - zebrane punkty lojalnościowe są kasowane.
18. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie nalicza się w ogóle - należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty elektronicznej catering@zdrowo-domowo.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego “Skarbonka” .
19. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na rzecz osób trzecich.

§5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie mailowej na adres poczty elektronicznej catering@zdrowo-domowo.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbonka”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering Zdrowo&Domowo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl, Polityka Prywatności Cateringu http://www.zdrowo-domowo.pl/webpage_16

 

Właścicielem serwisu jest firma

 R.L Gastro Robert Matraszek

Nip: 113 042 24 67 Regon: 020 239 760

#cateringdietetyczny #cateringdietetycznywarszawa #cateringdietetycznybemowo #cateringdietetycznybiałołęka

 #cateringdietetycznybielany #cateringdietetycznymokotów #cateringdietetycznyochota #cateringdietetycznypowiśle #cateringdietetycznyśródmieście 

#cateringdietetycznyrembertów 
#cateringdietetycznywawer #cateringdietetycznytargówek 
#cateringdietetycznybródno #cateringdietetycznyursus #cateringdietetycznyursynów
 #cateringdietetycznywilanów
 #caterigdietetycznygwola #cateringdietetycznyż oliborz

Regulamin

Polityka prywatności

catering@zdrowo-domowo.pl

+48 500 25 40 90

Kontakt

poniedziałek-czwartek 8:00-17:00

niedziela  9:00-14:00

Godziny otwarcia


Godziny otwarcia

niedziela-piątek 08:00 - 18:00

sobota  09:00 - 13:00

Kontakt

catering@zdrowo-domowo.pl

Właścicielem i administratorem serwisu www.zdrowo-domowo.pl

 jest firma

R.L GASTRO Robert Matraszek 

04-101 Warszawa ul. Zagójska 10/12/76 Nip: 113-042-24-67

Regon: 020 239 760

Created by Zdrowo&Domowo 2020

Program Lojalnościowy

Śniadanie : standard 

Maca z pieczonym schabem burakiem i rukolą 

Śniadanie : wege

Maca z camembertem burakiem i rukolą 

II Śniadanie : standard / wege

Smoothie żółte ( banan dynia)

Obiad : standard

Pieczeń wieprzowa po cygańsku z kaszą gryczaną i surówką z białej rzepy z porem

Obiad : wege

Klopsiki z ciecierzycy po cygańsku......

Podwieczorek : standard / wege

Wytrawne ciasto ze szpinakiem i serem feta

Kolacja : standard / wege

Sałatka ziemniaczana

Śniadanie : standard / wege

Omlet francuski z papryką zielonym groszkiem i czerwoną cebulką

II Śniadanie : standard / wege

Ciasto jogurtowe z brzoskwiniami

Obiad : standard 

Makaron ryżowy z warzywami i kurczakiem

Obiad : wege

Makaron ryżowy z warzywami i krewetkami

Podwieczorek : standard / wege

Zupa pomidorowa z makaronem i fetą

Kolacja : standard / wege

Pasta z pieczonego kalafiora z migdałami pieczywo i mix świeżych warzyw

Śniadanie : standard / wege

Pudding z mannej a'la szarlotka

ll Śniadanie : standard / wege

Kolorowa sałatka z komosy z warzywami

Obiad : standard

Kotlet pożarski z kaszą bulgur mizeria ze śmietaną

Obiad : wege

A'la schabowy sojowy ........

Podwieczorek : standard / wege

Zupa tajska z kurczakiem lub krewetką

Kolacja : standard / wege

Twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem z pieczywem i pomidorem


Śniadanie : standard 

Kanapka z rwanym kurczakiem w sosie bbq
Śniadanie : wege
Kanapka wege
II Śniadanie : standard / wege
Smoothie bananowe z orzechami
Obiad : standard
Spaghetti z pulpecikami w sosie marchewkowo pomidorowym.
Obiad : wege
Spaghetti z pulpecikami wege.......
Podwieczorek : standard / wege
Burgery buraczane
Kolacja : standard / wege
Świeża sałatka z kulkami twarogowo koperkowymi

Śniadanie : standard / wege 

Ryż na mleku kokosowym z brzoskwinią i bananem

II Śniadanie : standard / wege

Muffinki marchewkowe

Obiad : standard

Jogurtowy kurczak tikka masala z kaszą bulgur i warzywa grillowane

Obiad : wege

Tofu w sosie tikka masala .........

Podwieczorek : standard / wege

Zupa fasolowa

Kolacja : standard 

Quiche gryczany z kurczakiem

Kolacja : wege

Quiche gryczany z pieczarkami mozarellą.

Śniadanie : standard / wege

Kasza jaglana z pomidorami i fasolą
II Śniadanie : standard / wege
Granola z jogurtem i owocami
O biad : standard
Nuggetsy z kurczaka z purre ziemniaczanym i mizerią z nutą mięty
Obiad : wege
Nuggetsy sojowe ........
Podwieczorek : standard / wege
Zupa krem z marchewki z pomarańczą
Kolacja : standard 
Penne z pesto z brokuła z kurczakiem.
Kolacja : wege
Penne z pesto z brokuła z oliwkami suszonymi pomidorami i fetą

Śniadanie : standard / wege

Owsianka jaglana z bananem i słonym karmelem orzechowym

II Śniadanie : standard / wege

Smoothie szpinakowe z imbirem

Obiad : standard

Rolada drobiowa z pieczarkami i serem w sosie koperkowym pęczak i marchewka z groszkiem

Obiad : wege

Krokiety z mozzarelą ....

Podwieczorek : standard / wege

Serek wiejski z warzywami i pieczywem

Kolacja : standard 

Klopsiki z makaronem i warzywami

Kolacja : wege

Makaron z tofu i warzywami


Śniadanie : standard / wege

Muffiny warzywne z jajek z pieczywem i pomidorem

II Śniadanie : standard / wege

Torcik na szpinakowym spodzie

Obiad : standard

Pulpeciki w sosie pomidorowym ziemniaki opiekane i ogórek kiszony

Obiad : wege

Pulpeciki warzywne......

Podwieczorek : standard / wege

Zupa czosnkowa z grzankami.

Kolacja : standard 

Sałatka meksykańska z wędzonym kurczakiem

Kolacja : wege 

Sałatka meksykańska z pieczonym serem haloumi


Śniadanie : standard

Konapka z indykiem pieczonym mix warzyw świeżych

Śniadanie : wege

Kanapka z pastą z tuńczyka......

II Śniadanie : standard / wege

Smoothie Odświerzające

Obiad : standard

Stir-fri z wieprzowiny z brokułami i ryżem 

Obiad : wege

Stir-fri z tofu ......

Podwieczorek : standard / wege

Rolada marchewkowa z słodkim twarożkiem

Kolacja : standard / wege

Sałatka z pieczonych batatów i buraków z mozzarelą


Śniadanie : standard / wege

Mini burgery 

II Śniadanie : standard / wege

Smoothie ananasowo truskawkowe

Obiad : standard

Kurczak w sosie miodowo musztardowym ziemniaki z koperkiem fasolka szparagowa

Obiad : wege

Pulpeciki z ryby .........

Podwieczorek : standard / wege

Sernik kinder country

Kolacja : standard / wege

Risotto z kurczakiem lub grzybami i serem feta

ul. Zagójska 10/12, Warszawa 

+48 500 25 40 90

 

Program Lojalnościowy