Właścicielem serwisu jest firma

 R.L Gastro Robert Matraszek

Nip: 113 042 24 67 Regon: 020 239 760

#cateringdietetyczny #cateringdietetycznywarszawa #cateringdietetycznybemowo #cateringdietetycznybiałołęka

 #cateringdietetycznybielany #cateringdietetycznymokotów #cateringdietetycznyochota #cateringdietetycznypowiśle #cateringdietetycznyśródmieście 

#cateringdietetycznyrembertów 
#cateringdietetycznywawer #cateringdietetycznytargówek 
#cateringdietetycznybródno #cateringdietetycznyursus #cateringdietetycznyursynów
 #cateringdietetycznywilanów
 #caterigdietetycznygwola #cateringdietetycznyż oliborz

Regulamin

Polityka prywatności

catering@zdrowo-domowo.pl

+48 500 25 40 90

Kontakt

poniedziałek-czwartek 8:00-17:00

niedziela  9:00-14:00

Godziny otwarcia


Godziny otwarcia

niedziela-piątek 08:00 - 18:00

sobota  09:00 - 13:00

Kontakt

catering@zdrowo-domowo.pl

Właścicielem i administratorem serwisu www.zdrowo-domowo.pl

 jest firma

R.L GASTRO Robert Matraszek 

04-101 Warszawa ul. Zagójska 10/12/76 Nip: 113-042-24-67

Regon: 020 239 760

Created by Zdrowo&Domowo 2020

Program Lojalnościowy

Regulamin

ul. Zagójska 10/12, Warszawa 

+48 500 25 40 90


Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług  świadczonych przez

R.L GASTRO Robert Matraszek zwanym dalej catering dietetyczny Zdrowo&Domowo

z siedzibą w Warszawa  ul. Zagójska 10/12/76

NIP: 113 042 24 67  REGON: 020 239 760

2. W spawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie

przepisy prawa polskiego.Definicje


1.Usługa - Przygotowanie i dostarczenie przez catering Zdrowo&Domowo posiłków 

w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczne lub podmiot gospodarczy korzystający z usług.


Przedmiot zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia ( Zamówienie) jest usługo lub usługi wybrane przez Klienta spośród

wariantów dostępnych na stronie internetowej cateringu www.zdrowo-domowo.pl

2. Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej.

3. Każda dieta z oferty cateringu Zdrowo&Domowo to zestaw kolejno:

3 posiłki dziennie ( śniadanie, obiad, podwieczorek ) lub

5 posiłków dziennie ( śniadanie,  ll śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja )

4. Każdy z posiłków dostarczony jest w szczelnie zamkniętym pojemniku opatrzonym etykietą

zawierającą informacje o wartości energetycznej każdego posiłku z zestawu.

 Zestawy posiłków dostarczane są w papierowej torbie z informacją o znajdującej się wewnątrz diecie.

5. Ceny poszczególnych diet obowiązują w dniu złożenia zamówienia i dostępne są na 

www.zdrowo-domowo.pl/cennik

6. Zamówienie ( Dzień Próbny ) jest ofertą promocyjną i może być złożone tylko raz przez jednego Klienta

i dwa razy pod ten sam adres.

W przypadku złożenia takiego zamówienia kilkukrotnie zamówienie takie nie zostanie zrealizowane.

7. Nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych składników z diet.


Złożenie zamówienia


1. Zamówienia Usług świadczonych przez catering Zdrowo&Domowo następuje poprzez złożenie 

odpowiedniej dyspozycji przez osobę zwaną dalej ( Zamawiający ) która zamierzającą skorzystać z usług poprzez:

Formularz dostępny na stronie

www. zdrowo-domowo.pl

czynny 24h na dobę

lub pocztą elektroniczną na adres 

catering@zdrowo-domowo.pl

2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania dyspozycji oraz potwierdzenia wpłaty.

3. Warunkiem możliwym do zrealizowania zamówienia jest zaksięgowanie wpłaty na podanym w trakcie zamówienia rachunku bankowym,

lub wysłanie potwierdzenia przelewu.

4. Dostępne formy kontaktu to podany na stronie adres e-mail  oraz nr. telefonu.

5. Klient w momencie składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych,

adresu dostawy, oraz innych informacji dotyczących dozoru dostępu ( kod wejścia do budynku, teren ) oraz nr. telefonu kontaktowego.

6. Przyjęcie i zrealizowanie zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez catering Zdrowo&Domowo odpowiedzialności

za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta z powodu braku wiedzy i wpływu na inne produkty i płynach spożywane przez Klienta.


Płatności za zamówienie 


 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia

w następujący sposób:

klasycznym przelewem na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy,

lub poprzez  przelewy online dostępne w trakcie zamówienia.

Catering Zdrowo&Domowo zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z realizacją zamówienia 

do chwili otrzymania potwierdzenia wpłaty.


Dostawy


1. Dostawca zastrzega sobie dostarczenie zamówienia w innych niż preferowane przez Klienta  godziny

zachowując przedział dostawy pomiędzy godziną 20:00 -05 :00

2. Dostawy realizowane są od niedzieli do czwartku z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów o których catering Zdrowo&Domowo poinformuje 

Klienta poprzez stronę internetową lu inną drogą kontaktu.

3. W razie nieodebrania przez Klienta zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okoliczność

nie zgłoszona do godziny 13:00 dnia poprzedzającego dostawę lub błędne podanie szczegółów adresowych ( kod dostępu do miejsca dostarczenia )

przedmiot zamówienia wówczas uważa się za skutecznie doręczony.

Klient w takim przypadku nie jest upoważniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień 

lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania zamówienia.

4.  W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy cateringu Zdrowo&Domowo np

( warunki atmosferyczne lub decyzje służb państwowych ) powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy

firma  nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zobowiązania a Klientom nie przysługuje

  możliwość złożenia reklamacji, rekompensata , odszkodowanie.


Zmiana i anulowanie zamówienia 


1. Klient uprawniony jest do zmiany zamówienia dotyczącej jego część : terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy.

Zmiana uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania od cateringu Zdrowo&Domowo potwierdzenia zmiany.

2. Klient uprawniony jest do anulowania zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godziny 10:00 na 2 dni robocze  przed

planowaną datą anulowania zamówienia. 

3. O chęci jakichkolwiek zmian, anulacji Klient powinien poinformować catering Zdrowo&Domowo telefonicznie lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej e-mail: catering@zdrowo-domowo.pl 

4. Zamówienie zostaje przedłużone o taką ilość dni z jakiej Klient skorzystał podczas anulowania zamówienia.

Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu części należności z tytułu jego anulowania,

  Klient posiada prawo do wykorzystania anulowanego zamówienia w przeciągu kolejnych 30 dni od daty anulacji.

5. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty różnicy 

do godziny 8:00 dnia poprzedzającego dostawę.

6. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o niższej wartości.

7. W przypadku nieprawidłowego zamówienia lub przez pomyłkę, niezgodnego z opisem

( dot. dodatkowych obiadów których zamówienie możliwe jest wyłącznie 

jako dodatkowy posiłek do wybranej diety czyt. opis) Klientowi przysługuje zwrot należności pomniejszony o prowizje pobrane przez 

operatorów (dietly, tpay).


Reklamacje


1. W razie niezgodności przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem lub niniejszym regulaminem,

Klient  uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 24 godzin od realizacji zamówienia.

Zgłoszenia po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje dotyczące braku dostawy należy zgłaszać do godz. 10:00 w dniu w którym dostawa miała mieć miejsce.

2. Reklamacja powinna zostać złożona jedynie w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej

catering@zdrowo-domowo.pl ,

bądź  sms na numer 500 25 40 90

3. Reklamację uważa się za złożoną w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia jej przyjęcia.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania przez Klienta potwierdzenia jej przyjęcia.

5. W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji catering Zdrowo&Domowo poinformuje Klienta o możliwości wymiany

przedmiotu zamówienia danego dnia roboczego lub rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub 

pocztą elektroniczną.

6. W razie stwierdzenia przez catering Zdrowo&Domowo

iż reklamacja jest niezasadna w szczególności na zgodność przedmiotu reklamacji z zamówieniem

zobowiązani jesteśmy poinformować o tym fakcie Klienta nie później niż t terminie 7 dni oraz podanie  szczegółowego uzasadnienia.

7. W razie uwzględnienia reklamacji a braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn

leżących po stronie Klienta lub niezwrócenie przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków

przedstawicielowi cateringu Zdrowo&Domowo który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany

cateringowi Zdrowo&Domowo należna będzie kwota zgodna z cennikiem na

www.zdrowo-domowo.pl/cennik


Promocje1. Promocje organizowane prze catering Zdrowo&Domowo nie łączą się ze sobą, chyba że jest to wyraźnie napisane w warunkach.


Polityka Prywatności 


1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji są gromadzone i przechowywane

zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ. U.2002r. nr. 101 poz. 926 ze zm)

Dane nie będą użyczane lub udostępniane osobą trzecim i będą używane jedynie w celach realizacji zamówienia oraz marketingowych.

Administratorem danych jest firma:

R.L  GASTRO Robert Matraszek z siedzibą 

 04-101 Warszawa ul. Zagójska 10/12/76

Nip: 113 042 24 67 Regon: 020 239 760

będąca właścicielem cateringu Zdrowo&Domowo

2. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz  zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta

i można tego dokonać poprzez kontakt  e-mail.

3. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych zrealizowanie zamówienia będzie 

utrudnione lub nawet niemożliwe.


Regulamin


Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.